תקנון השימוש באתר האינטרנט

כללי

1. אתר האינטרנט מוכר מוצרים ואקססוריז לבית באמצעות יצירת חשבון או כאורחים בכתובת mama-online.co.il (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חברת יוחנן סולומון בע״מ (להלן: "החברה"). 

2. החברה מאשרת ללקוחותיה ולאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "התקנון"). בכל מקום בתקנון בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם. 

3. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים. 
4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה בלבד.
6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה. 
7. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע מדוייק, אולם עשויים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות, בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. 
 
8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט גישת משתמש אשר, ביצע ו/או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה, ו/או ברישומים האלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.
9. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל עילה משפטית הנובעת מהשימוע על פיו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז דרום בלבד. 
10. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה.
 
11. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.
12. כל משתמש מסכים ומתחייב לעמוד בתנאים הבאים:
א. לא לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה.
ב. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא.
13. המשתמש יבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד ובהתאם לתנאי התקנון.
14. המשתמש באתר מצהירה כי הינו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים.
 
15. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי צבע ומראה בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות ומידע מדויק ככל האפשר.
16. המכירה דרך האתר תעשה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר והחברה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
17. כל המחירים שמופיעים באתר נקובים בש"ח. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח. 
18. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
19. אין כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). 
 
20. ניתן להירשם לאתר באחת משתי הדרכים הבאות: 
(א) רישום לאתר ללקוחות חדשים; 
(ב) רישום ללקוחות מזדמנים.
21. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוחה המזמינה בלבד. 
22. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
23. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה וההזמנה לא תחוייב.
24. בסיום ההליך ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק.

 

ביטול עסקה על ידי המשתמשת באתר

25. לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה. הלקוח יהיה רשאי לבצע החזרה בדואר רשום/במייל בכתובת היעודית הנמצאת בדף צור קשר באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה.
25. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 
26. לא ניתן לבטל עסקה או לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה.
27. אין אפשרות לביטול העסקה על מוצרים המפורטים למוצרים שהוזמנו והורכבו עבור הצרכן.
28. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן.
29. הלקוח יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום.
30. החזרות והחלפות יתבצעו אך ורק במשרדי החברה ברח׳ האופה 9, אשקלון. יש להגיע עם החשבונית אשר נשלחה עם המשלוח או במייל ו/או פתק החלפה ו/או הוכחת קניה. 
א. החזר כספי יינתן בהתאם לחוק (עד 14 ימים). 
ב. החלפות / זיכויים יינתנו עד 45 ימים מתאריך קבלת הפריט.
ג. החלפת המוצר תתאפשר כאשר המוצר תקין, לא נעשה בו שימוש, נמצא באריזתו המקורית, כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו אם מדובר בסט/מארז.
31. זיכוי/החלפת מוצרים תתבצע אך ורק במשרדי החברה ברח׳ האופה 9, אשקלון, בכפוף למדיניות ביטול והחזרת מוצרים כפי שהינה מופיעה בסניפי החברה, בתוך 45 ימים, בצירוף חשבונית או פתק החלפה בלבד, ובלבד שהמוצרים לא נפתחו ו/או לא נפגמו (המוצר ו/או האריזה) ושלא נעשה בהם כל שימוש. סכום שובר הזיכוי יהיה זהה לסכום התשלום בפועל הנקוב על גבי החשבונית.
 

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

32. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.
33. אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.
34. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר.
35. אם השימוש באתר הווה או אפשר או עודד או סייע לביצוע מעשה הנחשב כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
36. כאשר הלקוח חב חוב כספי לאתר או לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;
37. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר, ו/או במשלוח המוצר;
38. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
39. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה. בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם.
40. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
41. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
41. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי. 
42. זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר כוללים רק "ימי עסקים” – ימי חול, מראשון ועד חמישי, בין השעות 08:00-17:00. 
43. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהתקבל ע״י הלקוח, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
44. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית). השליח יגיע לכתובת שהוקלדה על ידי הלקוחה תוך 5 ימי עסקים מיום העסקים הבא, מרגע אישור ההזמנה בחברת האשראי.
45. במידה ואינכם בבית, ניתן לאשר לשליח השארת המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
46. שינוי זמן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות וזאת בתוך שעה ממועד סיום ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות.
47. המשלוחים יתבצעו לאזורים שמבאר שבע ועד חדרה ובהתאם לאזורים אליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ובכפוף למדינות חברת השילוח לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
48. דמי משלוח – רכישה מעל 300 ₪ באתר, תהא פטורה מתשלום דמי משלוח. רכישה מתחת ל- 300 ₪ כרוכה בתשלום דמי משלוח בגובה 35 ₪. החברה רשאית לעדכן את תעריפי וצורת המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
49. הסכום המינימלי להזמנה באתר הינו 300 ש"ח.
50. בעת ביצוע הזמנות גדולות ניתן ליצור קשר עם משרדי החברה לבדיקת אפשרות למתן הנחה מיוחדת/תנאים מיוחדים.
 
51. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי של החברות ישראכרט, מאסטרקרד וויזה בלבד.
 
52. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים והטבות. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 
53. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה. 
54. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 
*כל האמור מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
 

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אלינו בפרטים הבאים:

טלפון: 08-8602204